Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

         Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác nội chính, tăng cường công tác bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước…

ảnh
Học tập Bác Hồ
Công tác tư pháp và cải cách tư pháp