Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; tích…

ảnh
Học tập Bác Hồ