Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công  tác thi đua, khen thưởng luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Ngay từ đầu năm 2018, Chi ủy, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây…

ảnh
Học tập Bác Hồ