Skip to main content

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiểm tra CCTP năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; ngày 26/10/2023, Đoàn kiểm tra số 02 do đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc, kiểm tra trực tiếp đối với Sở Tư pháp tỉnh.

aa

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong kỳ báo cáo (từ 01/01/2023 đến 30/9/2023), Sở Tư pháp đã tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP theo chức năng, nhiệm vụ, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCTP, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả thực hiện cho thấy: công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được tăng cường hướng về cơ sở; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp; đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá trình độ của đội ngũ cán bộ tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện Bình Gia, Chi Lăng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng tổ chức 7 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở với gần 1.200 đại biểu tham dự; tổ chức 2 hội nghị cấp xã tuyên tuyền về pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người; thẩm định 43 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; góp ý 456 dự thảo văn bản…

aa

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Đoàn kiểm tra quan tâm

Tại cuộc kiểm tra, thành viên đoàn đã đề nghị lãnh đạo Sở Tư pháp, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở làm rõ một số nội dung như: ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; giải pháp đổi mới hình thức, tăng cường PBGDPL, nhất là vùng sâu, xa, trọng điểm về an ninh trật tự; phát huy vai trò các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện; nguyên nhân tỷ lệ hòa giải thành chưa đạt mục tiêu 80% đề ra; công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra hoạt động bổ trợ tư pháp; công tác trợ giúp pháp lý;… Các vấn đề nêu trên đã được lãnh đạo Sở Tư pháp làm rõ.

aa

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,

Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 02 đề nghị Sở Tư pháp trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác CCTP; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới hình thức, nội dung, tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; chú trọng triển khai, tuyên truyền các luật mới ban hành, luật có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác rà soát, hệ thống hoá, xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường thanh, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư pháp, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, vướng mắc, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cơ sở.

Anh Đức