Skip to main content

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1045-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy được lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

          Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy:

                      Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban.

           Phó Trưởng Ban:

                       Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực.

                       Đồng chí Chu Đức Hiếu, Phó Trưởng Ban.

                       Đồng chí Hứa Triều Dương, Phó Trưởng ban

         Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và cải cách tư pháp (Phòng Nghiệp vụ I)

          Phó Trưởng phòng:    Đồng chí Chu Đình Sơn              

          

Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Phòng Nghiệp vụ II)

           Trưởng phòng:            Đồng chí Nguyễn Đức Trung  

           Phó Trưởng phòng:     Đồng chí Thiều Anh Khuyên

                               

Phòng Tổng hợp tiếp dân và xử lý đơn thư (Phòng Nghiệp vụ III)

          Trưởng phòng:         Đồng chí Đặng Trần Ánh

         Phó trưởng phòng:  

         

Ban Nội chính Tỉnh ủy