Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Submitted by Banbientap on Wednesday, 08/01/2020 - 10:14

      Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, chất lượng từng bước được nâng lên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 05 tổ chức và 05 cấp ủy viên, giám sát 09 tổ chức và 06 cấp ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã kiểm tra 10 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 05 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng 05 tổ chức và 402 đảng viên; giám sát chuyên đề 05 tổ chức, 08 cấp ủy viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức, 09 cán bộ, đảng viên; giám sát chuyên đề 04 tổ chức, 02 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cơ sở kiểm tra 24 lượt tổ chức, giám sát chuyên đề 03 tổ chức, 05 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung đề ra, đồng thời đã chỉ ra một số hạn chế yêu cầu khắc phục.

cfvb c
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

      Trong năm 2019, toàn Đảng bộ thi hành kỷ luật đối với 26 đảng viên vi phạm. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xử lý kỷ luật 03 trường hợp (khiển trách 02, khai trừ 01); cấp ủy cơ sở và dưới cơ sở xử 17 trường hợp (khiển trách 12, cảnh cáo 05); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xử lý 06 trường hợp (khiển trách 02, khai trừ 04); ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 03 trường hợp. Đã tiếp nhận 11 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã xử lý đơn theo quy định, thẩm quyền. Không có trường hợp đảng viên khiếu nại sau khi bị thi hành kỷ luật.

                                                                              Nguyễn Mai Loan