Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được quy định tại Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn như sau:

         I. Chức năng: 

         Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

         II. Nhiệm vụ

         1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

          - Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đối với Đảng bộ tỉnh.

          - Chủ trì xây dựng các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh ( tòa án, kiểm sát, tư pháp, thanh tra, công an, quân sự, hải quan), hội luật gia,...

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

         2. Hướng dẫn, kiểm tra

         - Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

         - Phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  kiểm tra, giám sát các cơ quân nội chính trên địa bàn tỉnh thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

        3. Thẩm định

        - Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

        4. Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định.

        5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

                                                                                           Ban Nội chính Tỉnh ủy