Skip to main content

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố

Ngày 23/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1244-QĐ/TU kèm theo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện, thành phố. Quy chế đã quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc phối hợp; nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp.

          Qua đó, Quy chế phối hợp đã đề ra các nội dung phối hợp cụ thể như sau: Lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh và huyện ủy, thành ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ trong công an cấp huyện; lãnh đạo xây dựng công an cấp huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở huyện, thành phố; lãnh đạo công tác quần chúng, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong công an cấp huyện; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện, thành phố; thông báo, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự; việc thực hiện các văn bản của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh và huyện ủy, thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Quy chế phối hợp cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm của Đảng ủy Công an tỉnh gồm:

Trách nhiệm chủ trì: Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất, tư cách người công an cách mạng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, lịch sử Công an nhân dân; siết chặt kỷ luật,  kỷ cương, điều lệnh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong công an cấp huyện; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố; lãnh đạo xây dựng công an cấp huyện đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ ở công an cấp huyện theo quy định của Đảng, Nhà nước; giới thiệu nhân sự công an cấp huyện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo cơ cấu được phân bổ cho lực lượng công an; xây dựng công an cấp xã chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức cán bộ; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị, phương tiện… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trương, phương hướng xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thông báo, trao đổi với các huyện ủy, thành ủy về tình hình an ninh, trật tự và những chủ trương mới của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh liên quan đến nội dung phối hợp; triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trách nhiệm phối hợp: Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên công an cấp huyện; xây dựng văn kiện, phương án nhân sự đại hội đảng bộ công an cấp huyện. Tham gia ý kiến về quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy đối với đảng viên là lãnh đạo công an cấp huyện; đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ công an cấp huyện và đảng viên là lãnh đạo công an cấp huyện; hướng dẫn thực hiện chủ trương, phương hướng xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện, thành phố; lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong công an cấp huyện; thống nhất giới thiệu nhân sự công an cấp huyện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo cơ cấu được phân bổ cho huyện, thành phố. Lãnh đạo cơ cấu bí thư chi bộ công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Quy chế phối hợp cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm của huyện ủy, thành ủy:

Trách nhiệm chủ trì: Lãnh đạo tổ chức thực hiện văn bản của Đảng, của Đảng ủy Công an tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong phạm vi huyện, thành phố; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong công an cấp huyện. Quyết định phương án nhân sự, tổ chức đại hội đảng bộ công an cấp huyện. Phê duyệt quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy công an cấp huyện theo quy định. Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ công an cấp huyện và đảng viên là lãnh đạo công an cấp huyện theo thẩm quyền; lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết của huyện ủy, thành ủy về xây dựng công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; các phong trào thi đua, cuộc vận động trong công an cấp huyện; giới thiệu nhân sự công an cấp huyện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo cơ cấu được phân bổ cho huyện, thành phố. Lãnh đạo cơ cấu bí thư chi bộ công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn; quyết định các chủ trương, giải pháp xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố; lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong công an cấp huyện; lãnh đạo bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng công an xã; thông báo, trao đổi với Đảng ủy Công an tỉnh về những chủ trương mới của huyện ủy, thành ủy liên quan đến nội dung phối hợp.

Trách nhiệm phối hợp: Lãnh đạo công tác cán bộ trong công an cấp huyện theo quy định của Đảng, Nhà nước; phối hợp lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công an cấp huyện; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở trên địa bàn huyện, thành phố; tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung, sửa đổi, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công an huyện, thành phố; tham gia ý kiến với Đảng ủy Công an tỉnh về chủ trương, phương hướng xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thống nhất giới thiệu nhân sự công an cấp huyện tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo cơ cấu phân bổ cho lực lượng công an.

Định kỳ 6 tháng, Đảng ủy Công an tỉnh và huyện ủy, thành ủy chủ động trao đổi thông tin tình hình theo quy định bằng hình thức phù hợp. Khi có yêu cầu phối hợp thì bên đề nghị trao đổi thông tin hoặc gửi văn bản đến bên được đề nghị, trong thời hạn 10 ngày bên được đề nghị có trách nhiệm trả lời bằng hình thức phù hợp. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp thì bên đề nghị chủ động làm việc với bên được đề nghị để thống nhất trước khi quyết định theo thẩm quyền. Nếu chưa thống nhất thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương trước khi quyết định.

Hằng năm hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và thảo luận biện pháp thực hiện Quy chế trong thời gian tiếp theo; tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương. Đề xuất hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế này.

                                                                                      (Nguyễn Trung)