Skip to main content

Ban Nội chính Trung ương: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 20/5/2022, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Ban Nội chính Trung ương. Vụ Địa phương II, Địa phương III dự qua điểm cầu trực tuyến tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 

aa
Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt một số nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

     Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10/5/2022. Tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

aa
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

    Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị.

                                                                            Tác giả: Đặng Phước

Nguồn: https://www.noichinh.vn