Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Submitted by Banbientap on Monday, 01/06/2020 - 07:46

Thực hiện kế hoạch về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; Quyết định phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019” của Thanh tra Chính phủ. Ngày 15/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch đề ra yêu cầu cụ thể về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, phạm vi, nguyên tắc và phương pháp đánh giá, thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019. Nội dung đánh giá bao gồm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, việc phát hiện các hành vi tham nhũng và việc xử lý các hành vi tham nhũng.

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2019, gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng thời, phối hợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại các địa phương, đơn vị.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện; tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá về sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng theo vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình.

Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giúp phát hiện, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước v phòng, chống tham nhũng.

                                                                                      Hoàng Hằng