Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Giám sát thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định

Submitted by Banbientap on Wednesday, 21/08/2019 - 08:05

 Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020.

Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn bản, khu phố trong tình hình mới; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng; chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn theo quy định.

1

Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đao, chỉ đạo tổ chức trên 2.800 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với hơn 84 nghìn lượt người tham dự; cấp phát trên 20 nghìn tờ rơi và hơn 06 nghìn áp phích; treo trên 300 khẩu hiệu tại các trục đường chính; 146/146 cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” (trong đó có 65 cơ quan cấp huyện; 23 xã, thị trấn; 58 trường học); 100% đơn vị cấp huyện và 23/23 xã, thị trấn đã xây dựng được Tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở cơ quan hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phát sóng gần 2.000 lượt trên Đài truyền thanh xã; đăng tải hơn 200 tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử; tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh trên các trục đường quốc lộ, khu vực trung tâm trên địa bàn; tiếp nhận hơn 1.000 vụ, hòa giải thành trên 800 vụ, đạt 76%; đã quyết định công nhận 23 xã, thị trấn, với 210 thôn bản, khu phố có bản hương ước, quy ước theo quy định, đạt tỷ lệ 100%; công nhận 20/23 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp và đưa ra xét xử lưu động 31 vụ án (chủ yếu là án ma tuý, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản), góp phần quan trọng trong việc tuyên tuyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn chung chung, chưa bám sát tình hình thực tế, còn xảy ra vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn phải khởi tố hình sự; một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa tập trung tuyên truyền pháp luật đối với lĩnh vực có vi phạm trên địa bàn; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới, có mặt còn hình thức, hiệu quả chưa cao; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc sinh hoạt “Ngày pháp luật”. Việc trang bị bổ sung đầu sách pháp luật cho “Tủ sách pháp luật” tại một số đơn vị chưa sát với nhu cầu thực tế; công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm của cơ quan bảo vệ pháp luật có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; việc bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn chưa nhận thức đúng, đầy đủ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phố biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phổ biến Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật một cách sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động, sáng tạo áp dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, nhất là đối tượng thanh thiếu niên và địa bàn vùng cao, biên giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan thi hành pháp luật phối hợp xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Duy trì chế độ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; lãnh đạo Hội đồng nhân dân thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thông qua tiếp xúc với cử tri; đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân trước cử tri; vận động cử tri chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên; vận động nhân dân chấp hành pháp luật; thực hiện nghiêm việc bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

                                                                                                                       Nguyễn Đức Trung