Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Submitted by Banbientap on Monday, 15/07/2019 - 10:01

     Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Hướng Văn Độ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

    Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ khối đã tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực; đã ban hành trên 3.000 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được đẩy mạnh với phương pháp, cách thức mới, hiệu quả. Tổ chức được 28 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên, đảng viên, quần chúng; phối hợp với trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh tổ chức 02 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Biểu dương, khen thưởng gần 90 tập thể, trên 400 lượt cá nhân có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị gặp mặt, giao lưu, biểu dương các điển hình tiên tiến, các hoạt động dân hương, báo công tại Lăng Bác, Nhà tưởng niệm, Khu di tích Hà Nội, Nghệ An, Cao Bằng; kết nạp 725 đảng viên mới (đạt 96,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra), công nhận chính thức 818 đảng viên dự bị; xóa tên 03 đảng viên.

a

Đồng chí Hướng Văn Độ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề ra 16 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

      Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã bám sát các văn bản của cấp trên, cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan, đơn vị mình; các cấp ủy đã kiểm tra được 182 tổ chức, 178 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 19 tổ chức, 27 cấp ủy viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 163 tổ chức, 107 đảng viên. Kiểm tra 04 tổ chức, 17 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 04 tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; 16 đảng viên vi phạm, đã xử lý 06 đảng viên.

       Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện. Việc chấp hành Điều lệ Đảng được của tổ chức, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn được củng cố, ổn định về tổ chức, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ thường xuyên duy trì nền nếp, đầy đủ theo định kỳ, nội dung có nhiều đổi mới…

       Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh cũng đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; thông qua kế hoạch Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua tờ trình thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.

      Phát biểu kết luận, đồng chí Hướng Văn Độ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các chi, đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham dự đầy đủ, chất lượng các cuộc thi do Đảng ủy khối phát động; thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Nhân dịp này, 02 tập thể, 01 cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 

                                                                                      Nguyễn Đức Trung