Skip to main content

TỈNH ỦY LẠNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW, NGÀY 18/02/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chiều 29/6/2023, Tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

aa

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

          Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; thành phần dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy.

aa

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2023

          Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể:  Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện; thủ trưởng một số ngành cấp tỉnh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với việc thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11 và văn bản liên quan theo chỉ đạo của cấp trên; làm tốt công tác nắm tình hình, gắn việc tăng cường chỉ đạo chính quyền thực hiện tiếp công dân với giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

aa

Quang cảnh Hội nghị

          Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục duy trì tốt việc tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận công dân đăng ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp định kỳ; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan lựa chọn vụ việc, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân theo định kỳ; bí thư các huyện ủy, thành ủy tổ chức tiếp công dân được 10 cuộc, 12 lượt công dân; bí thư đảng ủy cấp xã tiếp 105 cuộc, 109 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; Chủ tịch UBND các cấp tiếp hơn 800 cuộc với trên 1 nghìn lượt công dân, giảm 319 lượt so với cùng kỳ năm 2022. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp hơn 1.600 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 174 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó đã giải quyết 62/77 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, đạt tỷ lệ 80,5%.

aaaa

Quang cảnh Hội nghị

          Đối với các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đang báo cáo, xin ý kiến các cơ quan Trung ương để xử lý 1 vụ việc. Đối với đơn thư gửi Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; hiện đã nghiên cứu, xử lý tổng số 290/309 đơn thư các loại, đạt tỉ lệ trên 93%. Một số cấp ủy huyện, cấp ủy cấp xã đã tổ chức các cuộc đối thoại, hội nghị đối thoại với công dân, kịp thời xử lý, giải quyết kiến nghị theo đúng quy định…

aa

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hữu Lũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư như: còn một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời, nhất là trong lĩnh vực về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; thời gian thẩm tra, xác minh, giải quyết một số vụ việc giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo thời hạn theo quy định; việc thực hiện và chỉ đạo công tác tiếp công dân của bí thư cấp ủy ở một số đơn vị cấp xã còn chưa đạt hiệu quả cao;…

aa

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Văn Quan phát biểu ý kiến tại hội nghị

aa

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lộc Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bí thư cấp ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn, đơn vị mình. Đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, chưa đúng để cán bộ thực hiện nắm bắt, tiếp dân giải quyết đúng, kịp thời, tạo đồng thuận trong triển khai các chính sách, dự án trên địa bàn.

          Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nắm bắt tình hình ở cơ sở để kịp thời giải quyết các phát sinh ngay tại cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn có nhiều đơn thư. Chú trọng công tác vận động của các tổ công tác đặc biệt, tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương trong xử lý, giải quyết các vụ việc; cương quyết xử lý nghiêm, thay thế, điều chuyển những người đứng đầu làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm, đổ lỗi cho khách quan; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

          Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị; Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; đôn đốc thực hiện chỉ đạo, kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau các hội nghị giao ban, các kỳ tiếp công dân định kỳ.

MINH ANH