Skip to main content

Thanh tra Chính phủ: Nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra

Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ về lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra; đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra.

     Theo Nghị quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra; làm rõ trách nhiệm việc thực hiện công tác chuyên môn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên; phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa đối với những vi phạm; đồng thời phát hiện và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm, sai phạm trong công tác thanh tra. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra, quy định quản lý và giám sát hoạt động đối với đoàn thanh tra, quy định rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm trong việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra.

Ảnh toàn cảnh buổi gặp mặt
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ

    Việc xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm phải phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ với thanh tra các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan, nhất là với cơ quan kiểm tra Đảng, Kiểm toán Nhà nước để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nội dung chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm phải trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các vấn đề mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng thời, đảm bảo tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

     Việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên phải gắn liền với việc đánh giá nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra đến kết thúc hoạt động của đoàn thanh tra và công bố kết luận thanh tra theo quy định pháp luật; trong quá trình thanh tra không được vi phạm những điều cấm trong hoạt động thanh tra và những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, không được làm; góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật theo quy định để xây dựng hình ảnh đẹp và nâng cao uy tín, vị thế của đội ngũ cán bộ Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

     Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tăng cường lãnh đạo hoạt động thanh tra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thanh tra trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thanh tra có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực kinh nghiệm thực tiễn, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm trong thực thi công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, tiêu cực…

                                                                           Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn: https://www.noichinh.vn