Huyện uỷ Văn Lãng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa kh

Submitted by Banbientap on Wednesday, 22/06/2022 - 15:58

Ngày 03/6/2022, Thường trực Huyện ủy huyện Văn Lãng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu và các văn bản liên quan. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ;  đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng Na Hình, Chi cục Hải quan Tân Thanh, Chi cục Hải quan Cốc Nam, Đội Quản lý thị trường số 7, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Bí thư Đảng ủy các xã Tân Thanh, Tân Mỹ.

aa
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện uỷ đã quán triệt các văn bản: Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; Công văn số 685-CV/TU, ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 04/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn  về triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; Quyết định số 820-QĐ/TU, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 149-TB/BNCTU, ngày 06/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông báo số điện thoại “Đường dây nóng” Tổ công tác đặc biệt của Thường trực Tỉnh uỷ tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh; Công văn số 790-CV/HU, ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng, chống tham nhũng tại khu vực cửa khẩu.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Huyện uỷ quán triệt các nội dung văn bản, các cơ quan đơn vị báo cáo tình hình hoạt động tại khu vực cửa khẩu; các ý kiến tham gia phát biểu của các thành phần dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị đánh giá cao sự chủ động, tích cực, nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ và các văn bản liên quan của tỉnh, của huyện; một số đơn vị đã có các cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả như Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trung tâm Quản lý cửa khẩu…; các đơn vị đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo lĩnh vực được phân công; cơ bản các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là đối với các cơ quan tại khu vực cửa khẩu đã nhận thức được sâu sắc, nắm được tinh thần, chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ trong lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; đa số nhân dân trên địa bàn, nhất là nhân dân các xã biên giới nắm được chủ trương, chính sách, tinh thần chỉ đạo của tỉnh, của huyện và tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Kết luận tại một số cơ quan, đơn vị chưa được đồng bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn có lúc, có thời điểm chưa được thống nhất, chưa chặt chẽ; số lượng xe hàng hóa và người tham gia hoạt động xuất nhập khẩu đến cửa khẩu vẫn ở mức rất lớn, trong khi đó hệ thống bến bãi trên địa bàn chưa đảm bảo, khó khăn trong công tác quản lý; do ảnh hưởng của một số chính sách thay đổi trong phòng, chống COVID-19 của phía Trung Quốc nên có tác động không nhỏ đến hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu còn có những bất cập tiềm ẩn phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ và các văn bản liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn huyện, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, cơ quan, ban ngành liên quan, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Nghiêm túc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu và các hoạt động liên quan trên địa bàn huyện, đặc biệt là các nội dung Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ và các văn bản liên quan; chủ động rà soát các nhiệm vụ, các quy chế của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, quy củ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, tránh để xảy ra các tiêu cực; rà soát các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu khẩu, đảm bảo minh bạch, niêm yết công khai, triển khai các hòm thư góp ý; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng việc ứng dụng các nền tảng cửa khẩu số; thường xuyên phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tham mưu các cơ chế, chính sách, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu; chủ động triển khai thực hiện Phương án số 25/PA-UBND, ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực các cửa khẩu đảm bảo hiệu quả; Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác tháng định kỳ; báo cáo đột xuất khi có tình huống nổi cộm, phức tạp phát sinh hoặc khi có yêu cầu của Thường trực Huyện ủy.

Ánh Tuyết