Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Submitted by Banbientap on Wednesday, 11/11/2020 - 08:17

Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; trên cơ sở đó thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ bằng các giải pháp tích cực, phù hợp, qua đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không khách quan đã gây sự bức xúc đối với người dân và doanh nghiệp.

          Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1387/ UBND-THNC, ngày 31/10/2020 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung:

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời rà soát, bổ sung Kế hoạch của cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

          Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo qua đường dây nóng, hộp thư điện tử về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước của tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn bản này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

                                                                                                          Hoàng Hằng