Skip to main content

Lạng Sơn: Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 07/11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành văn bản đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quan tâm phối hợp triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí theo Kế hoạch số 377-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức hiệu quả, lan tỏa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng, tham gia Cuộc thi của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, kiến thức, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

aa

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, kế hoạch, thể lệ của Cuộc thi nhằm lan tỏa, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Trung ương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20h00, ngày 08/11/2023; Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

Hình thức tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

Thông qua cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                                        Đức Trung