Skip to main content

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quyết tâm được thực thi

    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban Chỉ đạo), đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, công tác PCTN, TC ở nước ta trong thời gian qua đã có bước đột phá, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “trở thành xu thế không thể đảo ngược”. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, những hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng phức tạp, tinh vi, khó lường; không chỉ xảy ra trong khu vực nhà nước mà đã và đang lan ra cả khu vực ngoài nhà nước; có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ đảng viên, công chức thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước để trục lợi. Vì thế, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

       Hiện nay, đất nước ta đã và đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Kết quả, dấu ấn trong công tác PCTN, TC thời gian qua mới chỉ là bước đầu. Tham nhũng, tiêu cực ngày một “thay hình, đổi dạng”, biến thiên khó lường, do vậy, “chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn” như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã quán triệt. Để từng bước “ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng”, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau đây:

    Một là, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác PCTN, TC.

     Cuộc đấu tranh PCTN, TC là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người. Vì vậy, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác PCTN, TC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ làm “chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “cầm chừng”, trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Gắn PCTN với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu trong đấu tranh PCTN, TC; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

aa

   Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những trường hợp người đứng đầu không gương mẫu, tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC hoặc có hành vi bao che, dung túng, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước; xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh PCTN, TC; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng quy định về xử lý xung đột lợi ích của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ, chuẩn mực, giá trị con người Việt Nam phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC và quy định những điều đảng viên không được làm; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

     Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. 

    Thể chế nói chung, thể chế về PCTN, TC nói riêng, cùng với chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức và cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước là yếu tố cơ bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng, tiêu cực. Do đó, căn cứ vào Điều lệ, các Nghị quyết của Đảng, cần xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, gương mẫu đi đầu trong PCTN, TC, cần ban hành cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, luật pháp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp,... Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực;... Phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”, cơ chế phát hiện, xử lý nghiêm minh để “không dám tham nhũng, tiêu cực” và cơ chế bảo đảm về đời sống vật chất đối với đội ngũ cán bộ, công chức để “không cần tham nhũng, tiêu cực”. 

    Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng văn bản, ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; kiên quyết khắc phục tình trạng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước không thiếu, nhưng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả.

     Ba là, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ

quan, tổ chức, đơn vị trong bộ máy nhà nước; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, mở rộng mô hình một cửa điện tử, xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia(1), hoàn thiện kết nối các cơ sở dữ liệu lớn, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

     Thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; khẩn trương hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý với công việc, để không cần tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác cán bộ để PCTN, TC. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tiêu cực, tham nhũng vào đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

     Bốn là, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

     Đây là nhiệm vụ không  mới, nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức, đạo đức, xây dựng liêm chính, chống tha hóa, biến chất. Phải quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, TC; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực,... tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. 

     Cần kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm khiết, chính trực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực. Mọi cán bộ, đảng viên cần ghi nhớ sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ rằng: Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Đảng phải luôn luôn dựa vào Dân, lắng nghe Dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; việc gì có lợi cho Dân thì phải hết sức làm và làm cho bằng được; ngược lại, việc gì có hại cho Dân thì phải hết sức tránh. Việc gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản

thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cần tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định

hướng tuyên truyền về PCTN, TC. Chú trọng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; đồng thời, kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng PCTN, TC để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước ta; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền về PCTN, TC; tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về PCTN, TC trong những năm tiếp theo.    

     Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. 

     Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực hoạt động có tính chất khép kín, chuyên môn sâu, thiếu công khai, minh bạch, trọng tâm là công tác cán bộ, xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn từ tài sản nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; hoạt động quản lý, sử dụng vốn đầu tư, sử dụng nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT... Khi phát hiện sai phạm thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước và xử lý theo pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực. Quá trình xử lý phải xem xét, đánh giá thật khách quan, biện chứng, thận trọng, cân nhắc kỹ bối cảnh lịch sử tại thời điểm xảy ra sai phạm, làm rõ động cơ, mục đích sai phạm để phân biệt hành vi của những người dám nghĩ, dám làm, có động cơ trong sáng vì sự nghiệp đổi mới đất nước với hành vi của những người có động cơ tư lợi để xử lý phù hợp, động viên, khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung của đất nước. Bên cạnh đó, qua xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan chức năng cũng cần chú ý phát hiện những sơ hở, bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về PCTN, TC. 

     Tiếp tục thực hiện có hiệu  quả Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định, định giá tài sản phục vụ phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tẩu tán tài sản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; khuyến khích người sai phạm, phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

     Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác tự kiểm tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Có cơ chế, biện pháp để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan chức năng phải có các giải pháp phù hợp, thuận lợi, an toàn để khuyến khích và kịp thời xử lý thông tin do người dân phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo tham nhũng.

     Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong PCTN, TC.

     Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC, nhất là tăng cường giám sát đối với việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong PCTN, TC nói chung và trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Tăng cường tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của các hình thức giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong xã hội có liên quan đến PCTN, TC, giám sát việc thực hiện các kết luận của các cơ quan chức năng liên quan đến công tác PCTN, TC; quy định rõ hơn về trách nhiệm, chế tài trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát của nhân dân, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe nhân dân, kiên trì thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong PCTN, TC; phải “làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, quan liêu, lãng phí; biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”(2).

     Bảy là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC.

     Hệ thống các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN, TC cần phải tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường phương tiện làm việc, củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ của các cơ quan chức năng PCTN, TC. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Có cơ chế ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi can thiệp, tác động không đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của các cơ quan này.

     Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTN, TC. Thực hiện kiểm soát quyền lực để PCTN, TC ngay trong các quan chức năng PCTN, TC; xây dựng và ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong xây dựng pháp luật; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Gắn kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và kiểm soát quyền lực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC với xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh.

     Có thể nói, mặc dù công tác đấu tranh PCTN, TC hiện nay và những năm tới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt là vai trò của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng rằng, công tác PCTN, TC nhất định được “ngăn chặn và đẩy lùi”, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phồn vinh; nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.  

    (1) Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

    (2) Hồ Chí Minh Toàn tập: Nxb. CTQG-ST, H.2011, t.13, tr.419.

 

Duy Đàm

Nguồn: Noichinh.vn