Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

Submitted by Banbientap on Monday, 01/06/2020 - 07:51

    Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay.
    Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được; đánh giá toàn diện các nội dung tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung làm rõ kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và địa phương; tổ chức, hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; bài học kinh nghiệm, các biện pháp khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đề xuất những chủ trương, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong những năm tiếp theo.
    Việc tổng kết được tiến hành ở tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng từ cấp xã trở lên. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc tổng kết ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện xong trước ngày 30/7/2020. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc, hướng dẫn tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết của Tỉnh ủy gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trước ngày 31/8/2020.

                                                                                                     Nguyễn Đức Trung