Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Một số kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Submitted by Banbientap on Wednesday, 27/05/2020 - 14:43

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành, như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm…. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 75 cuộc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến toàn thể cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, công chức trong ngành Kiểm sát Lạng Sơn; thành lập Tổ chuyên trách theo dõi án tham nhũng của ngành Kiểm sát Lạng Sơn để quản lý, theo dõi, tham mưu chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế làm việc, quy chế phối hợp có liên quan đến công tác phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Quy chế số 03/2018/QC-LN, ngày 06/9/2018 giữa Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra, Cục thuế, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn về phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp hiệu quả trong thực hiện Dự án JICA của Nhật Bản tổ chức các hội nghị trực tuyến trao đổi, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên của ngành Kiểm sát Lạng Sơn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, các vụ án tham nhũng, chức vụ; trong đó có trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phát hiện và phòng, chống tham nhũng, trên cơ sở đó đã ứng dụng một cách phù hợp vào thực tiễn công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý 3.161 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó không có tin liên quan đến tội phạm tham nhũng. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã thụ lý 08 vụ án, 12 bị can về tội danh tham nhũng; quyết định truy tố và chuyển Tòa án xét xử 05 vụ án, 09 bị can về tội danh tham nhũng; tiếp tục kiểm sát điều tra 03 vụ án, 03 bị can về tội danh tham nhũng. Tòa án đã xét xử 04 vụ án, 07 bị cáo về tội Tham ô tài sản; đang thụ lý 01 vụ án, 02 bị cáo về tội Tham ô tài sản.

Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng để tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thống nhất, hiệu quả từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, công chức của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. 

                                                                               Thiều Anh Khuyên