Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Submitted by Banbientap on Friday, 08/05/2020 - 07:47

Ngay sau khi Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Công văn và 01 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm; mỗi năm phải triển khai thực hiện ít nhất 02 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tập trung vào nội dung thanh tra, kiểm tra công vụ, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm; thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành; đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 204 trường hợp, việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với tình hình biên chế, tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc công khai đường dây nóng, số điện thoại, hộp thư để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp nhất là các thông tin về các hành vi sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thiết lập hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://nguoidan.langson.gov.vn/ http://doanhnghiep.langson.gov.vn/. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 41/41 cơ quan, đơn vị đã thiết lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử.

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành đã tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; các cơ quan, đơn vị, địa phương đều ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, quy định và công khai thời gian tiếp công dân định kỳ tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 2.214 lượt/1.465 công dân, với tổng số 580 vụ, việc; nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và chế độ chính sách đối với người lao động, không có nội dung phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp của công chức, viên chức.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 324 đơn (197 đơn khiếu nại, 127 đơn tố cáo); trong đó có 157 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (133 đơn khiếu nại, 24 đơn tố cáo); giải quyết được 119/133 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 89,5%; giải quyết được 21/24 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 87,5%. Qua công tác giải quyết đơn, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước và việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết được 21.659/22.624 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện trả kết quả trước hạn 9.509 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 43,91%), đúng hạn 11.967 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 55,25,56%), trả quá hạn 183 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,84%) còn 965 hồ sơ đang giải quyết. Tiếp tục tăng cường đánh giá chất lượng phục vụ và đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thông qua hệ thống điện tử, có 8.256 lượt đánh giá, trong đó đánh giá rất hài lòng là 7.806 lượt (chiếm tỷ lệ 94,55%); 450 lượt đánh giá hài lòng (chiếm tỷ lệ 5,45%); không hài lòng là 0,0%. Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đều thực hiện ứng dụng văn phòng điện tử trong giải quyết công việc, tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh đã được bố trí hệ thống camera giám sát, phục vụ các kỳ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg được Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai thường xuyên, có hiệu quả; đã thực hiện kiểm tra 44 cơ quan, đơn vị (22 sở, ban, ngành; 11 huyện, thành phố; 11 đơn vị cấp xã); ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã tự kiểm tra được 416 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các đơn vị trực thuộc, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; đảm bảo không xảy ra việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm.

Các cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định; thực hiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành; thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Không có khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

                                                                                            Nguyễn Trung