Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Thành phố Lạng Sơn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

Submitted by Banbientap on Tuesday, 05/05/2020 - 10:09

Trong 05 năm qua, việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị đã được Thành ủy Lạng Sơn tổ chức đồng bộ, toàn diện và nghiêm túc.

Thành ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, phòng ban, MTTQ và các đoàn thể nhân dân xây dựng Kế hoạch thực hiện với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với địa bàn, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Kết quả: 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập; tỷ lệ đảng viên tham dự học tập, quán triệt đạt 95%, quần chúng đạt 85%. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và xử lý vi phạm đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong kỳ, chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào vi phạm theo Nghị định.

Đã chỉ đạo triển khai 25 đoàn thanh tra đối với 38 đơn vị, trong đó có 7 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng. Thực hiện kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn và phòng, chống tham nhũng được 35 cuộc/86 lượt cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 2,8 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 414,016 triệu đồng, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục hơn 2,4 tỷ đồng; Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tập thể và 102 cá nhân; xử lý kỷ luật 03 cá nhân.

Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Trong kỳ, đã thực hiện rà soát, thực hiện 25 kết luận thanh tra đã ban hành; 5 kết luận thanh tra của các Sở, ngành cấp trên; 4 thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước. Qua rà soát, không phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc minh bạch tài sản, thu nhập. Phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai đảm bảo đúng đối tượng, thời gian quy định. Trong kỳ, có 2.010 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai, công khai theo quy định. Không có trường hợp nào phải xác minh lại tài sản, thu nhập.

Trong 05 năm qua, lực lượng chức năng chưa phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng. Tòa án nhân dân thành phố tiến hành xét xử 02 vụ/04 bị cáo phạm tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353, Điều 211- Bộ luật hình sự (hai vụ án do Công an tỉnh phát hiện, khởi tố, điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố xét xử theo thẩm quyền).

 Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của cơ quan thi hành án dân sự được quan tâm; tổng số bản án, quyết định hình sự về tham nhũng là 07 bản án, phải thu hồi 727.650.000 đồng; thi hành xong 4/6 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 67%; với số tiền 464.560.000đồng/499.560.000 đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 93%. Số việc, tiền chưa thu hồi được là 03 việc = 263.000.000đồng. Còn 02 việc = 228.090.000 đồng chưa thi hành được do người phải thi hành án không có tiền, tài sản, thu nhập để thi hành án.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, đã góp phần khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong phòng, chống tham nhũng; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng và giải pháp xử lý. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức thành phố Lạng Sơn đã phát huy dân chủ, thể hiện thái độ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thực hiện Chỉ thị đến nay trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.                                                     

                                               

                                                        Hồng Nhung - Thành ủy Lạng Sơn