Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn: Kết quả phòng ngừa tham nhũng quý I năm 2020

Submitted by Banbientap on Monday, 23/03/2020 - 16:49

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay từ đầu năm Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục duy trì “đường dây nóng” và hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động xây dựng, ban hành các văn bản phòng ngừa tham nhũng như: Quyết định số 01/QĐ-KBLS, ngày 01/01/2020 về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Quyết định số 02/QĐ-KBLS, ngày 01/01/2020 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Quyết định số 03/QĐ-KBLS, ngày 01/01/2020 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Quyết định số 23/QĐ-KBLS, ngày 06/02/2020 về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Quyết định số 53/QĐ-KBLS, ngày 27/02/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn để tổ chức triển khai thực hiện trong ngành. Quan tâm kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính. Trong quý, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã thực hiện kiểm tra được 02 cuộc đối với các đơn vị trực thuộc, kết quả cơ bản các đơn vị đều chấp hành tốt các chế độ chính sách, quy trình nghiệp vụ; không phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong ngành; không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

ZVS
Một buổi tuyên truyền pháp luật PCTN tại Kho bạc huyện Lộc Bình.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành.

                                                                              Thiều Anh Khuyên