Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Văn Lãng: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Submitted by Banbientap on Wednesday, 19/02/2020 - 13:47

Ảnh minh họa

         Ngày 13/02/2020, UBND huyện Văn Lãng ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Theo đó, kế hoạch triển khai một số nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đối với nội dung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, sẽ triển khai cụ thể một số nội dung như: Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp  và chuyển đổi vị trí công tác; Công khai minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

  Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch có hiệu quả trên địa bàn huyện.

                                                  Hoàng Thị Hoài – Huyện ủy Văn Lãng