Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận đăng ký tiếp công dân

TỈNH ỦY LẠNG SƠN

BAN NỘI CHÍNH

*

Số 104-TB/BNCTU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận đăng ký tiếp công dân

-----

         

    Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

     Căn cứ Quyết định số 1993-QĐ/TU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Quyết định số 1994-QĐ/TU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy.

    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn thông báo việc tiếp nhận đăng ký Bí thư tỉnh ủy tiếp công dân như sau:

     1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng tiếp công dân, Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy, đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

     2. Thời gian tiếp nhận: Kể từ ngày 01/11/2019 vào các ngày làm việc trong tuần.

      - Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

      - Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân biết.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh,

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh.

- Ban Tiếp công dân tỉnh (niêm yết tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh),

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban,

- Các Phòng NV,

- Lưu Văn thư, ĐTA.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

Vy Thế Hồng