Ảnh tư liệu: Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn thăm, làm việc tại Quảng Tây và Quảng Đông, Trung Quốc (từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019)

      

                                                                                       Ngô Thị Hường