Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Submitted by Banbientap on Wednesday, 17/07/2019 - 14:36

Ngày 16/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dvà chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham dự Hội nghị có gần 700 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lãnh đạo các sở ban ngành; đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra, Ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo văn phòng, thanh tra các sở ban ngành, các huyện, thành phố.

1

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 20/11/2018, gồm 10 chương 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật với các đạo luật khác có liên quan và bảo đảm tính khả thi; có những bước đi phù hợp nhằm nâng cao mức độ các yêu cầu của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

 

2

Báo cáo viên Hội nghị: Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

3

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; so sánh những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi năm 2008 và năm 2012); quán triệt Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                Nguyễn Đức Trung