Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

10 nội dung lớn về cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân năm 2019

Submitted by Banbientap on Friday, 22/03/2019 - 08:56

       Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và công tác cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của các Tòa án; đồng thời hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Tòa án nhân dân đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 như sau:

    1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

    2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa; tích cực tham mưu về các chủ trương, biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn mà dư luận và xã hội quan tâm. Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; khắc phục triệt để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tiến hành sơ kết việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu các Tòa án tăng cường hơn nữa công tác này, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Công an, Viện kiểm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến theo tinh thần cải cách tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và trợ giúp viên pháp lý tham gia trong các giai đoạn tố tụng.

Một cuộc họp của Tòa án nhân dân tối cao
Một cuộc họp của Tòa án nhân dân tối cao

    3. Tích cực hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì và tham gia soạn thảo đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; rà soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật về các vấn đề được giao và các vấn đề vướng mắc từ thực tiễn xét xử, đẩy mạnh công tác lựa chọn, công bố, bình luận án lệ; thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi, giải đáp các vấn đề nghiệp vụ theo chuyên đề, lĩnh vực.

    4. Tiến hành rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và Thẩm phán theo vị trí việc làm; rà soát lại số lượng biên chế, đội ngũ Thẩm phán của các Tòa án nhân dân để điều chỉnh phù hợp đối với từng Tòa án theo nhu cầu công việc; nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng cơ cấu, số lượng Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp cho các Tòa án nhân dân cấp huyện trong tổng biên chế hiện nay để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn Thẩm phán và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Thẩm phán; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

    5. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chủ động xây dựng kế hoạch gắn với nhu cầu thực tiễn; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức xã hội, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án.

    6. Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động triển khai thực thi pháp luật của Tòa án nhân dân; phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tương trợ tư pháp.

    7. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án đảm bảo hiệu lực, hiệu quả để giải quyết nhanh chóng các công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc tại Tòa án; góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của Nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án; công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

    8. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc và trang cấp các trang thiết bị làm việc cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đặc thù của Tòa án các cấp. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án nhằm góp phần thực hiện hiệu quả việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.

    9. Đổi mới phương pháp thông tin tuyên truyền theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm bảo đảm tôn chỉ mục đích; tổ chức sản xuất các Chương trình Truyền hình Tòa án nhân dân theo kế hoạch nội dung các kỳ phát sóng theo đúng tiến độ.

    10. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

                                                   Nguồn: Ban Nội chính TW