Skip to main content

Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng, phó các khoa, phòng Trường chính trị Hoàng Văn Thụ; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh…  với 20.804 đại biểu là cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 315 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

aa

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

quán triệt nội dung cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các nội dung: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; Quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; Bố cục cuốn sách; Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách và những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, việc biên soạn cuốn sách này xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong 10 năm qua. Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất của tác phẩm là "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" làm rõ một số vấn đề có tính lý luận và tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua. Phần thứ hai là các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó đi đến nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bao gồm các ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đồng thời cũng trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

aa

 Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu tại Hội nghị, Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa của tác phẩm đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Từ đó vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, năng lực tham mưu của cơ quan, ban, ngành; phát huy sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên để thực hiện có hiệu quả công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu; coi kết quả công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để phục vụ công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; coi đây là hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt của Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quan tâm chăm lo công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng chủ chốt, người đứng đầu và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trước hết, phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nhất là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là giám sát việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan và người có trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

aa

                        Các đại biểu dự Hội nghị

aa

                                                   Các đại biểu dự Hội nghị

aa

                     Các đại biểu dự Hội nghị

  Đức Trung