Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 10/01/2023 triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (gọi tắt là Phong trào thi đua) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là một trong những phong trào trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; hằng năm đánh giá kết quả phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh với nội dung, hình thức phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động và tài nguyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng

- Nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.

- Thi đua huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng trên cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể.

- Thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc vượt kế hoạch, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng của tỉnh, các công trình an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để tạo sự đột phá; các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng.

- Thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

- Thi đua vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu; chung sức làm đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi của xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng tại địa bàn cư trú.

2. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để tạo động lực phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng. quản lý sử dụng tài sản nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hoá nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc gia.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.

- Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua

a) Đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Về phát triển kết cấu hạ tầng:

+ Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, quy định, quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng để huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là trong sử dụng nguồn lực đất đai, phát huy hiệu quả các hoạt động xây dựng, đầu tư, đấu thầu…, bảo đảm trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đồng hành cùng nhau với cả 3 chủ thể: Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế, xã hội;

+ Đầu tư và hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng và vượt tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm có tính chất lan tỏa của quốc gia, của tỉnh như: Dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn; tăng cường kết nối vùng, địa phương và các nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh;

+ Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát để các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị;

+ Ứng dụng sản phẩm công nghệ số được thiết kế, sản xuất trong nước và áp dụng phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng nhằm bảo đảm chất lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường tư vấn, giám sát độc lập nhằm nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn tiến độ thực hiện để đưa vào khai thác, sử dụng và quản lý có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng;

+ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điều tra, khảo sát thực trạng trước khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới;

+ Đa dạng hoá phương thức huy động nguồn nhân lực, phân bổ nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tập trung bố trí nguồn nhân lực cho các dự án hạ tầng dùng chung, công trình có tính chất đột phá, có tác dụng lan toả.

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

+ Xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực và cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

+ Ban hành và công khai hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm nghiên cứu, hướng tới phục vụ sản xuất kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, y tế;

+ Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021; có từ 10% đơn vị tự chủ tài chính trở lên;

+ Thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công, bảo đảm quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định. Đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh;

+ Thực hiện việc tích hợp các chế độ, chính sách có cùng mục đích, đối tượng, phạm vi giữa các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của chương trình, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện. Quản lý mạng lưới an sinh xã hội thống nhất trên nền tảng số, kết nối liên thông;

+ Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính từ đất đai cho phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế bền vững, bảo tồn cảnh quan; cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, gắn công nghiệp khai khoáng với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5%;

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà và giảm chi phí cho các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7-8%/năm; thực hiện công khai, minh bạch thông tin và xây dựng cơ chế giám sát cụ thể để các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

b) Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, Nhân dân

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong hệ thống tổ chức các cấp.

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân hiến kế, hiến công, hiến đất, đóng góp về vật chất như: tiền, vật tư, trang thiết bị…, tham gia xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

- Tăng cường hiệu quả công tác phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị và trong quá trình xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí theo quy định của pháp luật.

c) Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình

          - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cá nhân; trong tổ chức lễ hội và các hoạt dộng khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác.

          - Chủ động, tích cực tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng bảo đảm hiệu quả.

          - Các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm chủ công nghệ xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng.

d) Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức

Gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Người dân:

+ Sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện kịp thời và phản ánh với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí;

+ Trực tiếp tham gia đóng góp, phối hợp, giúp đỡ, tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, xã về phát triển kết cấu hạ tầng.

- Các đối tượng khác (doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân, cá nhân trong và ngoài tỉnh…):

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực… phục vụ xây dựng và quản lý khai thác công trình hạ tầng.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng

- Khen thưởng hằng năm:

+ Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, hộ gia đình; các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua.

- Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025:

+ Huân chương Lao động;

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

+ Giấy khen.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng

Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, Hướng dẫn khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Sở Nội vụ.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội; nhận thức và ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

2. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh rà soát, hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng của tỉnh, các dự án có sức lan toả, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

3. Các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên, bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tài nguyên; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Tập trung cùng Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, bảo đảm lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

          4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi trên địa bàn dân cư; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội. Phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng các cơ chế chính sách về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          5. Thông qua phong trào thi đua, phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, trong đó chú trọng khen thưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, kỹ sư, công nhân, người dân có những đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030 chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2023 - 2025)

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong tháng 01 năm 2023. Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chủ động xây dựng Kế hoạch, các tiêu chí thi đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện bảo đảm về nội dung, chất lượng và tiến độ, trong đó:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực bố trí vốn đầu tư công, huy động nguồn lực tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

- Sở Giao thông vận tải: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải.

- Sở Công Thương: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại.

- Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng số, hạ tầng bưu chính, nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

- Sở Xây dựng: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Các Sở: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch: chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể phát triển hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.

- Sở Nội vụ: Chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực cải cách hành chính; chủ trì, hướng dẫn khen thưởng sơ kết, tổng kết, đánh giá Phong trào thi đua.

- Sở Tài chính: Chủ trì, triển khai nội dung phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực kiểm soát giải ngân vốn đầu tư công của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; Xây dựng kế hoạch, ban hành các tiêu chí thi đua cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.

- Thanh tra tỉnh: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch nhằm phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của địa phương, đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các loại quy hoạch ngành của tỉnh với quy hoạch địa phương, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ.

Xây dựng, hoàn thiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm, tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị phân công rõ trách nhiệm các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua làm tiêu chí, nội dung khi đánh giá, bình xét thi đua cho tác tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào điều lệ, quy chế, quy định của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

7. Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn khen thưởng hằng năm, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua.

8. Định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

Minh Anh