HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY CỤM SỐ 1