Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)!

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn nắm tình hình thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Huyện Bắc Sơn, Bình Gia

Submitted by Banbientap on Thursday, 14/10/2021 - 01:26

Thực hiện Chương trình làm việc, chương trình công tác năm 2021, ngày 07/10/2021, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; tham gia đoàn có các đồng chí là lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đoàn công tác đã làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bắc Sơn và Thường trực Huyện uỷ Bình Gia để nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

AA
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn, Thường trực Huyện ủy Bình Gia báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU tại các huyện. Theo đó, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 12/5/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả, phát huy ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được duy trì thực hiện có hiệu quả đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản; chuyển đổi vị trí công tác; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra các vụ việc kéo dài, phức tạp. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU đến nay, trên địa bàn 2 huyện Bình Gia, Bắc Sơn không xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về tham nhũng phải xử lý; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng.

AA
Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đề nghị Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn, Thường trực Huyện ủy Bình Gia báo cáo, làm rõ hơn nội dung về cụ thể hoá công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp; việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước hằng năm; công tác tiếp công dân định kỳ; công tác kê khai tài sản lần đầu theo quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp nói chung, công tác triển khai Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nói riêng tại Bắc Sơn, Bình Gia. Đồng thời đề nghị Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn, Thường trực Huyện ủy Bình Gia tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp đã nêu tại Chỉ thị số số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ; công tác bổ nhiệm, điều động; công tác kê khai, minh bạch tài sản; công tác cải cách hành chính; công tác thanh quyết toán trong mua sắm tài sản công và đầu tư xây dựng cơ bản; làm tốt công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tránh tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Hằng năm, cần đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; đưa nội dung rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước vào Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò giám sát các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

AA

Đối với các kiến nghị, đề xuất về tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng cấp huyện và cơ sở; đề xuất có cơ chế, chính sách đặc thù cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, đồng chí Trưởng đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng như các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong Chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đến Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn, Đảng ủy thị trần Bình Gia để nắm tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU tại cơ sở.

 

                                                                            Nguyễn Đức Trung