Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)!

Lạng Sơn: Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

Submitted by Banbientap on Wednesday, 29/09/2021 - 19:13

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, lãng phí, giai đoạn 2016-2020; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy định về những nội dung báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về dự thảo kết luận thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các ban đảng, các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021; văn bản chỉ đạo thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2021.

2. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; chú trọng thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Uỷ ban nhân dân tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021; các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN. Báo Lạng Sơn đăng tải trên 40 tin bài, phóng sự về công tác PCTN. Ban Nội chính Tỉnh ủy duy trì Trang thông tin điện tử, đăng tải 201 tin, bài, ảnh thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

3. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; công khai minh bạch về hoạt động và tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các chế độ định mức, tiêu chuẩn; trách nhiệm giải trình, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với 131 trường hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công; trong kỳ đã tiếp nhận 86.142 hồ sơ, đã giải quyết 83.870 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,3 %.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật PCTN 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả có 65/65 cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%; Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 11.123 người; số người đã kê khai 11.114 người.

5. Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai, kết thúc 217/255 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 4,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 3 tỷ đồng, đã thu hồi được trên 2,1 tỷ đồng. Đã thực hiện và kết thúc 10/11 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; phát hiện sai phạm về định mức, tiêu chuẩn 1.592 triệu đồng; đã thu hồi 1.441,5 triệu đồng; trong đó Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 02/02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kiến nghị thu hồi số tiền 383.649.170 đồng, đã thu hồi được 255.428.170 đồng.

6. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định; các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 2.652 lượt công dân, đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 308 đơn khiếu nại, tố cáo; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 145 đơn; đã giải quyết được 96/145 đơn, đạt 66,2%. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp 06 công dân theo quy định; tiếp nhận tổng số 352 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã nghiên cứu, xử lý 339/352 đơn, thư. Ðang xem xét, nghiên cứu xử lý 13 đơn.

7. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 04 vụ án (trong đó 01 vụ do Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố), 18 bị can về tội tham nhũng, đã xét xử 03 vụ án, 03 bị can về tội tham nhũng. Tòa án nhân dân hai cấp tiến hành xét xử 04 vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án tham nhũng, 01 vụ án kinh tế.

8. Các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về PCTN. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành 01 cuộc kiểm tra đối với tập thể và một số cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan về công tác PCTN. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 96 đảng viên (khiển trách 81; cảnh cáo 12; cách chức: 01; khai trừ 02); trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 38 đảng viên (khiển trách 05; cảnh cáo 05; khai trừ 28 đảng viên).

AA
Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế, tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh tế, tham nhũng; công tác đấu tranh PCTN tiếp tục có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                               Nguyễn Trung