Skip to main content

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, một số kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

         Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Xác định vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức nên ngay từ đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ.

             Lãnh đạo cơ quan thường xuyên chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các cuộc họp cơ quan, chi bộ, đoàn thể, thông qua đăng tải các văn bản trên mạng nội bộ, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, tập trung tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng và các luật mới được ban hành. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, tổ chức giao ban giữa Lãnh đạo cơ quan và các đồng chí Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ với nội dung trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu và chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật tới người thân, nơi cư trú...

          Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng với tỉ lệ trên 95% đảng viên tham dự, nội dung trọng tâm tuyên truyền cho đảng viên về các quy định, chính sách mới của Đảng, Nhà nước được 113 văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đăng ký 3 nội dung đột phá năm 2020, trong đó có nội dung đột phá về nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật cho đảng viên; Chi bộ đã triển khai, thực hiện 100% nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.

AA
Quán triệt, phổ biến pháp luật tại buổi sinh hoạt Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

            Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm phối hợp với Thủ trưởng, Chi bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên công đoàn, tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo Bác, 01 buổi sinh hoạt chuyên đề về nghiệp vụ; tuyên truyền thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, thăm hỏi... qua đó đoàn viên công đoàn nắm được các quy định của pháp luật liên quan tới quyền lợi người lao động.

          Bên cạnh đó, việc phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện gắn với công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính Đảng, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu và hoàn thành 01 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể và một số đồng chí trong Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; hoàn thành 01 cuộc kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với Chi bộ Sở Công thương.

          Có thể nói, trong năm 2020, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công Đoàn cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền nơi cư trú; không xảy ra đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan vi phạm pháp luật, kỷ luật công tác.

          Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021 với một số nội dung quan trọng: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực các quy định của Đảng, Nhà nước tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

          Với những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời phát huy tính chủ động trong vận động, chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

                                                                                                     Hồng Nga