Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Lạng Sơn: Thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

Submitted by Banbientap on Thursday, 02/07/2020 - 16:36

     Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTCP, ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019 và Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.
     Theo đó, Tổ đánh giá gồm 13 thành viên, có trách nhiệm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 theo nội dung tại Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 22/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.
     Theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 ở nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là đánh giá công tác quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt đánh giá cả sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng.
     Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thông qua việc thực hiện công khai, minh bạch; cải cách hành chính năm 2019; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng và kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
     Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng, thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua hoạt động giám sát và công tác điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng (về hành chính, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng) cũng được đưa vào đánh giá.
     Sau khi đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Tổ công tác xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019.

                                                                                                                     Nguyễn Trung