Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Lạng Sơn: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020

Submitted by Banbientap on Thursday, 02/07/2020 - 15:48

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hoá, công khai, minh bạch thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động; duy trì thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị. Các cơ quan thông tin truyền thông duy trì chuyên mục “Thông tin pháp luật” tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng duy trì số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, tố cáo tham nhũng.   

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 41/41 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh duy trì “đường dây nóng” và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 1.287 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 1.489 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết được 69/82 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy thực hiện 02 kỳ tiếp công dân; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý 216/247 đơn khiếu nại, tố cáo.

Ngành thanh tra đã tổ chức triển khai, kết thúc 146/210 cuộc thanh tra; phát hiện sai phạm về kinh tế 9.335 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 8.615 triệu đồng, đã thu hồi 5.982 triệu đồng, đạt 69,4%. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 745 tổ chức và cá nhân, với số tiền 1.211 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra 04 vụ án tham nhũng, trong đó có 02 vụ năm 2019 chuyển sang; kết thúc điều tra, truy tố, chuyển Tòa án để xét xử 02 vụ; tiếp tục điều tra 02 vụ.

                                                                                                        Thiều Anh Khuyên