Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 5 tháng đầu năm 2020

Submitted by Banbientap on Wednesday, 03/06/2020 - 16:39

Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện và kết thúc 116/166 cuộc thanh tra, kiểm tra. Phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền trên 5,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 5,5 tỷ đồng, đã thu hồi được trên 4,5 tỷ đồng; yêu cầu trả lại cá nhân 21,8 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 250,5 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính đối với 688 tổ chức, cá nhân, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.102,3 triệu đồng. Cơ quan hành chính đã tiếp 937 lượt công dân, tiếp nhận 128 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó 76 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính (gồm 67 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo), đã giải quyết được 52/76 đơn (gồm 45 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo), đạt 68,4%. Triển khai và kết thúc 06/08 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 2.542,3 triệu đồng; đã thu hồi số tiền 621,4 triệu đồng và trả lại các cá nhân 447,5 triệu đồng.

Riêng trong tháng 5 năm 2020, đã thực hiện và kết thúc 17/67 cuộc thanh tra, kiểm tra, thực hiện các kết luận thanh tra các đơn vị đã thu hồi số tiền trên 470 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 103 tổ chức, cá nhân với số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 150 triệu đồng. Các cơ quan hành chính đã tiếp 252 lượt công dân, tiếp nhận 30 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 21 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính. Đã triển khai và kết thúc 02/04 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

                                                                                                           Nguyễn Mai Loan