Skip to main content

Liên hệ

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 0205 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn