Skip to main content

Phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 24 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch số 118 về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, qua đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, phân loại các vụ việc đông người, kéo dài, phức tạp để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp. Trường hợp cần thiết, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Kỳ họp; hủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố tổ chức phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương kịp thời nắm chắc tình hình công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương để báo cáo đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý, giải quyết khi có yêu cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, của Thanh tra Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh tham mưu cho Tổ công tác tiếp công dân phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội khóa XV và các sự kiện trọng đại của đất nước của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thanh tra tỉnh: Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát, đề xuất với UBND tỉnh phương án xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương; tổng hợp tình hình công dân khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn, dự báo các tình huống có thể xảy ra để có phương án xử lý kịp thời, hạn chế việc công dân khiếu nại, tố cáo tập trung đông người vượt cấp, trái pháp luật; tổ chức phân hóa, thu thập, củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; phối hợp với Công an thành phố Hà Nội nắm chắc tình hình công dân tỉnh Lạng Sơn khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương để kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý tình huống cụ thể. Bố trí lực lượng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh kịp thời xử lý những trường hợp khiếu kiện đông người, đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; tập trung, giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được giao; phối hợp với Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, thực hiện rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo để công dân thực hiện quyền theo đúng quy định; chủ động tiếp và đối thoại với công dân ngay từ khi mới phát sinh vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện trên địa bàn; không để các đối tượng, phần tử xấu lôi kéo, kích động khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động rà soát, dự báo và có phương án xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc có khả năng hình thành khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp tại các cơ quan Trung ương, nhất là các vụ việc trên địa bàn Thành phố và các huyện: Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan… Theo trách nhiệm, thẩm quyền, kịp thời thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân không kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Quan tâm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để khiếu kiện đông người, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc để kẻ xấu lợi dụng khiếu kiện trái pháp luật.

Các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; Giao Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

                                                                                      (Nguyễn Trung)