Huyện uỷ Văn Lãng tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Submitted by Banbientap on Wednesday, 06/07/2022 - 19:13

Ngày 21/6/2022, Huyện ủy Văn Lãng tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lương Văn Vị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị, tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy.

aa
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận một số nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu 2022, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt hiệu quả; kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội; tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động trái pháp luật; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được duy trì thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; chủ động thực hiện công tác đối ngoại; tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại khu vực cửa khẩu theo Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ. Các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, ngừa vi phạm, tội phạm; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy. Hoạt động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, trợ giúp pháp lý được bảo đảm. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả quan trọng, không để xảy ra các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn... Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình ở một số cơ quan, đơn vị, một số xã có lúc còn hạn chế; việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số ít cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thật sự chủ động, kết quả triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải quyết đơn thư, nhất là các đơn thư liên quan đến đất đai chưa kịp thời; phạm pháp hình sự chưa được kiềm chế, các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân vẫn còn xảy ra; các tệ nạn xã hội (ma túy, đánh bạc...), tình hình gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm,... còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, kịp thời cụ thể hóa các văn bản của tỉnh, huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 26- CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tư (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Công văn số 585-CV/TU, ngày 14/02/2022 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu; Công văn số 790-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kết luận số 1296-KL/HU của Huyện ủy Văn Lãng về việc thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ.

 Nâng cao trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, ngăn chặn các hành vi chống tham nhũng, buôn lậu, đồng thời xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; các lực lượng chức năng, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên, an ninh biên giới, an ninh nội địa, nội bộ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động, phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc phát sinh, vi phạm hiệp định quản lý biên giới, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ; quản lý chặt chẽ biên giới, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép; Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; quản lý chặt chẽ thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng trồng, phòng chống cháy rừng; tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và người ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với công tác quản lý và sử dụng ngân sách, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ…; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấp hành kết luận. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu nhân dân với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện với các cơ quan khối tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý đất đai, có các giải pháp xử lý các vướng mắc về đất đai trên địa bàn huyện, rà soát đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, khi triển khai cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền.

Tin: Ánh Tuyết - Văn Lãng