Skip to main content

TỈNH UỶ LẠNG SƠN

*

 Số 136-KH/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020

-----

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 450-QĐ/TCTW, ngày 22/12/1998 của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục chức danh gốc và tiêu chuẩn chung một số chức danh cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể;

Căn cứ các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2169-QĐ/TU, ngày 11/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao biên chế năm 2020 cho các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng công chức, viên chức nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Qua đó, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và chỉ tiêu biên chế được giao của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện đúng quy định pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng.

Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 là 42 chỉ tiêu, trong đó:

- Cấp tỉnh: 19 chỉ tiêu; cấp huyện và tương đương: 23 chỉ tiêu.

- Công chức: 36 chỉ tiêu; viên chức: 06 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 2393/QĐ-TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

- Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng các cấp, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đối với vị trí việc làm là công chức tại các cơ quan Đoàn Thanh niên, người đăng ký dự tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Điều 7, Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư (có trích dẫn kèm theo); đồng thời đáp ứng các yêu cầu: Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không quá 25 tuổi (sinh năm 1995 trở lại đây).

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;          

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức

3.1. Hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức, gồm:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

(2) Bản sao quyết định kết nạp đảng viên (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng).

(3) 05 phong bì dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

3.2. Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự thi nộp hồ sơ đăng ký vào hai vị trí dự tuyển trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.

 - Các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự tuyển phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác đồng ý bằng văn bản.

- Người dự tuyển có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp thì phải được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 08/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

- Phiếu đăng ký dự tuyển, bản khai lý lịch không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút hồ sơ đã đăng ký dự tuyển để đăng ký vào một vị trí tuyển dụng khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển.

- Việc xác minh văn bằng, chứng chỉ và thẩm định tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành sau khi có kết quả trúng tuyển; trường hợp thí sinh dự thi vi phạm sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

(1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

(2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của  thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;     

(3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

(4) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

5.1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

- Phần I: Kiến thức chung

(1) Đối với thi tuyển công chức: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

(2) Đối với thi tuyển viên chức: 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ (quy định chung cho cả thi tuyển công chức, viên chức): 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

5.1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển vào công chức (viên chức) công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

5.1.3. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm 5.1.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi làm bài thi xong trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết hoặc thi phỏng vấn

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.

(Trường hợp vòng 2 được tổ chức bằng hình thức phỏng vấn thì không thực hiện việc phúc khảo).

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Không vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (đối với thí sinh dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng).

6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Hoàn thiện hồ sơ đối với người trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, túi hồ sơ gồm:

- Lý lịch tự thuật;

- Bản sao giấy khai sinh theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Thí sinh mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu);

- Giấy khám sức khỏe;

- Giấy tờ ưu tiên (đối với những trường hợp được ưu tiên theo quy định);

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (đối với vị trí dự tuyển là công chức);

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có);

* Riêng đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng các cấp cần nộp thêm các loại giấy tờ sau:

- Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức mẫu 2a (thay cho lý lịch tự thuật nêu trên);

- Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98;

- Bản sao lý lịch đảng viên, quyết định kết nạp đảng viên.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức: Ngày 31/8/2020.

- Thông báo tuyển dụng trên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh;

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

- Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người dự tuyển trong thời hạn 30 ngày: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 01/10/2020.

- Các cơ quan, đơn vị nộp biểu tổng hợp danh sách và hồ sơ của những người đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Ngày 05/10/2020.

3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức, viên chức: Xong trước ngày 13/10/2020.

4. Họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức: Ngày 16/10/2020.

- Báo cáo danh sách thí sinh đăng ký dự thi (đủ điều kiện, không đủ điều kiện).

- Thống nhất danh mục tài liệu ôn thi.

- Dự kiến Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo, Tổ in sao đề thi, các tổ giúp việc.

5. Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển: Ngày 20/10/2020.

6. Hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí thi: Ngày 05/11/2020.

7. Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1: Ngày 11/11/2020.

8. Tổ chức thi vòng 1: Ngày 28/11/2020.

9.Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2: Ngày 01/12/2020.

10. Tổ chức thi vòng 2: Ngày 12, 13/12/2020.

11. Chấm thi, tổng hợp điểm thi xong trước ngày 23/12/2020.

12. Niêm yết kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển: Ngày 28/12/2020.

13. Nhận đơn phúc khảo và chấm phúc khảo (nếu có): Từ ngày 28/12/2020 đến 15/01/2021.

14. Trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt kết quả tuyển dụng: Trước ngày 26/01/2021.

15. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày: Từ ngày 29/01/2021 (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

16. Trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển: Trước ngày 01/4/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, công việc để tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

- Thông báo, niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, lập danh sách và gửi hồ sơ những người đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp.

- Thông báo công khai người được phân công tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của người tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Thực hiện các nội dung khác do Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức giao.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm