Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Tỉnh ủy Lạng Sơn tích cực chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp huyện

Submitted by Banbientap on Wednesday, 05/08/2020 - 09:29

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW), Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đề ra.

Xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong các tổ chức đảng ở cơ sở, vì vậy, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để ban hành kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành triển khai thực hiện kiểm tra 03 giai đoạn đối với các đảng bộ trực thuộc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện thống nhất một số nội dung trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

aa
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng, kịp thời, bảo đảm chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự chủ động, nghiêm túc, bảo đảm quy trình, quy định; số lượng, cơ cấu cấp ủy, đổi mới cấp ủy các cấp được thực hiện bảo đảm theo quy định. Việc tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ trước và sau đại hội được rà soát và có phương án bố trí, thực hiện chính sách cán bộ bảo đảm đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ không tái cử theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành duyệt văn kiện của 15/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (bao gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động); ban hành Nghị quyết về việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện điều động, luân chuyển một số cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện đồng thời thực hiện quy trình nhân sự các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Đảng trong công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử tại đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành duyệt đề án nhân sự của 15/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Tính đến hết tháng 7 năm 2020, đã có 100% tổ chức cơ sở đảng và 09/15 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; còn lại 06/15 đảng bộ dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 8/2020. 100% đại hội thực hiện đủ 4 nội dung; đại hội đảng bộ các huyện, thành phố tổ chức trong thời gian 2,5 ngày, đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức trong thời gian 2 ngày.

                                                                                                            Mai Loan