Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra số 3 do đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016-2020.

1213

          Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo Sở và các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và các văn bản pháp luật về PCTN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình thức như: tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; thông qua sinh hoạt chi bộ, họp giao ban, sơ kết, tổng kết của cơ quan, qua mạng eoffice... Năm 2017 tổ chức được 01 Hội nghị về quán triệt, tuyên truyền về PCTN cho 55 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của ngành, đơn vị. Ngoài ra, tổ chức được trên 2000 hội nghị có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; ban hành kế hoạch công khai bản kê khai; hình thức công khai, tổ chức quản lý bản kê khai tài sản; năm 2016 đã thực hiện kê khai, công khai 338/340 người (02 người bị ốm); năm 2017 đã thực hiện kê khai, công khai 338/338 người; năm 2018 đã thực hiện kê khai, công khai 285/287 người (02 người bị đình chỉ công tác vì vi phạm pháp luật); trong kỳ, không có trường hợp cần phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập.

ww

        Công tác xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm, đã tiếp nhận 11 đơn tố cáo liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Đã giải quyết 11/11 đơn; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 02 kết luận điều tra của Công an tỉnh, 07 kết luận thanh tra, kiểm toán tại đơn vị; đã thực hiện việc thu hồi tiền và tiến hành xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm; ban hành 12 kết luận thanh tra, 01 thông báo kết quả kiểm tra; kết quả xử lý sai phạm về kinh tế, hành chính là 5.418.000 đồng
       Qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh và công tác điều tra của Công an tỉnh đã phát hiện 03 vụ việc sai phạm, tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc (vụ Giám đốc Trung tâm Thủy sản Lạng Sơn phạm tội Tham ô tài sản trong việc thực hiện các hợp đồng mua bán cá giống; vụ Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiệm trọng tại Chi cục Bảo vệ thực vật Lạng Sơn; sai phạm xảy ra tại Ban Quản lý dự án di dân thành lập bản mới thôn Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng).
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên, chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên; vai trò trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; công tác thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập còn sai sót chưa đầy đủ; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; thanh tra chuyên đề về PCTN còn ít; ông tác quản lý cán bộ, đảng viên còn bất cập; công tác xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm còn chậm, chưa nghiêm; công tác xử lý, giải quyết đơn thư, đặc biệt là đối với các đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh còn lúng túng, có vụ việc xử lý chưa triệt để, chưa đúng quy định. 
       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng,chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên.    

                                                                                                 Nguyễn Trung