Ngày 01/6/2013, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn. Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 25/12/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy; theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp (NC, PCTN và CCTP); là Cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính Đảng. Cơ cấu tổ chức gồm 3 đồng chí lãnh đạo Ban, 3 phòng nghiệp vụ; Ban Nội chính Tỉnh ủy hiện có 14 cán bộ, công chức.
      Ngay sau khi được thành lập, Thủ trưởng cơ quan đã quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động về các văn bản pháp luật, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác NC, PCTN và CCTP; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình hành động số 38-CTr/TU, ngày 22/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 60-CTr/TU, ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các văn bản chỉ đạo hằng năm của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
      Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đều xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm, chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch nắm tình hình các địa bàn, cơ quan, đơn vị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác NC, PCTN và CCTP. 
      Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016, Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 29/01/2016 và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 20/3/2017 về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 10/4/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 12 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh; triển khai thực hiện Bản ghi nhớ “Về phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” được ký kết năm 2018 giữa Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc); Đề án thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, trong đó Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực, giúp việc và tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 05/2019 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 8 kỳ với 28 lượt công dân; tham mưu Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đến nay các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 15 vụ việc, đang xem xét giải quyết 12 vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết đơn; đã tiếp nhận, xử lý đơn theo đúng quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết.
       Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng 15 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác NC, PCTN và CCTP. Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập 33 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng. Qua đó đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục các hạn chế, yếu kém và có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.
      Từ tháng 3/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.
      Ban Nội chính Tỉnh ủy phân công cán bộ theo dõi địa bàn, tham dự các cuộc họp của Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa 17 vụ án, vụ việc (4 vụ án tham nhũng; 13 vụ án, vụ việc về lĩnh vực nội chính) vào diện theo dõi, đôn đốc; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa 7 vụ án (4 vụ án tham nhũng; 3 vụ án về lĩnh vực nội chính) vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham dự nhiều cuộc họp và có ý kiến đối với các cơ quan tiến hành tố tụng bàn giải quyết các khó khăn, vướng mắc các vụ án, vụ việc phức tạp; thường xuyên theo dõi sát sao, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc, góp phần xử lý vụ việc, vụ án nhanh chóng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, trong các năm qua, trên địa bàn không xảy ra án oan, sai. 
      Qua 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị. Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn nhất là cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan đã có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn quan tâm công tác tổ chức, xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo chất lượng, kết quả công tác của cơ quan ngày càng được nâng cao. Đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện công tác NC, PCTN và CCTP. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Cơ quan Thường trực, giúp việc Bí thư Tỉnh ủy thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 
      Thủ trưởng cơ quan đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, nội quy, quy định, của cơ quan. Từ năm 2013 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy không xảy ra cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật. Hằng năm, tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi bộ đều được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”, được công nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự; cơ quan văn hóa. Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm như: Thường xuyên phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác NC, PCTN và CCTP. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm đơn thư, không để tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng. Làm tốt công tác tổ chức, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ. Phấn đấu hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy được công nhận an toàn về an ninh, trật tự; cơ quan văn hóa; hoàn thành tốt nhiệm vụ.
                                                                                                                                        Vũ Học